Документи

Графици II-срок 2019/2020 уч.г.

Графици - 2019/2020 уч.г.

Стипендии

Учебни планове - 1-12кл. - 2019-2020 уч.г.

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа-2019-2020 уч.г.

План за квалификационната дейност - 2019-2020 уч.г.

Организация на учебния ден

Индивидуален учебен план на Мария-Луиза-7а кл. - 2019-2020 уч.г.

Доклад на 118 СУ за разрешаване на съществуване на паралелки със завишен брой

Доклад на 118 СУ за разрешаване на съществуване на маломерна паралелка в 12.кл.

Годишен план на 118 СУ

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Правилник на 118. СУ "Академик Людмил Стоянов" за учебната 2018/2019 година

Правилник за пропускателния режим в сградата на 118. СУ "Академик Людмил Стоянов"

Етичен кодекс на служителите и работещите с деца в 118. СУ "Академик Людмил Стоянов"

Видове стипендии и критерии за класиране на учениците за получаване на стипендии

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Училищна програма за повишаване на качеството

Изображния за качествени оценки на учениците от I, II и III клас

Заявление за преместване в 118 СУ

Процедура по издаване на дубликати

Условия за издаване на дубликати

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за издаване дубликат на документ с фабрична номерация - свидетелство за основно образование

Заявление за издаване дубликат на документ с фабрична номерация - диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен гимназиален етап

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава