Документи

План-програма за БДП през 2021г. и План на комисията по БДП

Правилник за дейността на 118 СУ

Програма за превенция на ранното напускане на училище`

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Мерки за повишаване на качеството

Училищни планове

Видове стипендии и критерии

Етичен кодекс на служителите и работещите с деца в 118. СУ "Академик Людмил Стоянов"

Стратегия за развите на 118. СУ „АКАДЕМИК ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ“

Изображния за качествени оценки на учениците от I, II и III клас

Заявление за преместване в 118 СУ

Процедура по издаване на дубликати

Условия за издаване на дубликати

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за издаване дубликат на документ с фабрична номерация - свидетелство за основно образование

Заявление за издаване дубликат на документ с фабрична номерация - диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен гимназиален етап

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ

Политика - видеонаблюдение

Политика - обучение и развитие на персонала

Политика-защита на личните данни

Политика-информационна сигурност