• Мисия, визия, цели и приоритет

  ⇢ повече за нас

   

  История на училището

  118 СУ е основано през 1971 година като основно училище. Негов пръв директор е г-жа Гинка Йонкова, а зам. директор – г-жа Иванка Генова. Още от първата година възпитаниците на училището показват среден успех много добър 4,87.

  ⇢ прочетете повече

   

  Нашият патрон

  ⇢ прочетете повече

   

  Материална база

  Разгледайте галерията на нашата обновена материална база.

  ⇢ виртуална разходка

   

  Нашият екип

  Пълен списък на служителите в 118 СУ "Академик Людмил Стоянов"

  ⇢ вижте тук

За нас и нашата мисия

Историята на 118 СУ се гради на традициите в българското образование, на стремежа към непрекъснато усъвършенстване и модернизиране на учебно-възпитателния процес, използване на високите технологии и работа по различни програми и проекти.

Основният приоритет в работата на преподавателите от 118 СУ е формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда и реализация в живота.

Доверието на родители и ученици към висококвалифицираните преподаватели и към техния отговорен начин на обучение прави 118 СУ едно от предпочитаните училища в град София.

Нашата мисия е формирането на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

 • Възпитание и обучение според дър­жавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съ­юз в духа на демократичните ценности;
 • Адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас;
 • Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения жи­вот.
 • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Нашата визия

Утвърждаване на 118 СУ като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците общочовешки и национални добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мисле­не в осъществяване на ОП за утвърждаване на младия човек като граж­данин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифи­цирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към граж­данските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Нашите цели

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището като общинско училище.
 • Повишаване качеството на образователно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на информационни технологии, математика, чужди езици, география и икономика.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реали­зация.

Нашите стратегии

 • Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Показване на практическата приложимост на изучаваното учеб­но съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
 • Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с про­цесите на демократизация в обществото.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение

Приоритет в дейността на училището

 • Акцентиране върху подготовката по български език и литература и чуждо-езиково обучение; приоритетно обучение по информационни технологии.
 • Повишаване ефективността на ОП чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната под­готовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административ­ния контрол.
 • Гражданско образование.
 • Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база.
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на материално-техническата база.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвър­ждаване на училищното настоятелство като орган, под­помагащ цялостната образователно-възпитателна работа.