• Учебен процес

  В 118 СУ се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училището е постигане на високи резултати в образованието и културата на поведение, възпитание в уважение към родители и общество, поставяне на цел в живота и нейната реализация.

  ⇢ прочетете повече

   

  Училищни проекти

   

  ⇢ всичко за проектите

   

  Дневен режим

  Детайлна информация за продължителността на часовете и междучасията по класове в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

  ⇢ информация

   

  Учебно време за 2018/2019 г.

  Всичко за ваканциите, неучебните дни и продължителността на сроковете.

  ⇢ четете тук

   

  Училищно настоятелство

   

  ⇢ прочетете повече

   

  Родителски срещи и ПС

  Информация за датите на родителските срещи през текущата учебна година, датите на педагогическите съвети и графици за консултациите.

  ⇢ четете тук

   

Училищно настоятелство

Училищното настоятелство в 118 СУ е учредено на 08.12.2006 година. То е доброволна, независима организация с нестопанска цел, обединяваща родители, учители и общественици, мотивирани от желанието си за подпомагане дейността и издигане авторитета на 118 СУ "Академик Людмил Стоянов".

 

Основни цели и задачи на настоятелството са:

- Участие в регионални, национални и европейски програми и проекти в областта на образованието и науката;

- Стимулиране на толерантността и работата в екип между учители, родители и възпитаници на училището;

- Създаване на общност на приятели и привърженици на идеята за висококачествено образование, което съчетава най-доброто от националната традиция и световния опит;

- Съдействие за издигане на авторитета на училището и социалния статус на учителите и възпитаниците, чрез популяризиране на добрите практики и опит в процеса на обучение;

- Обединяване на усилията на родители, учители, общественици, държавни и общински органи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства, с цел подпомагане на образователния процес, подобряване на материално-техническата база и условията на обучение;

- Изграждане и утвърждаване на гражданско поведение и европейски светоглед у възпитаниците на училището и утвърждаването им като самостоятелни и модерни личности.