Правилник

на 118 СУ "Академик Людмил Стоянов", район Младост, София

 

Общи положения

1. Правото на образование се осъществява при спазване на принципите за прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на системата на народната просвета.

2. В детските градини, училищата и обслужващите звена официалният език е българският. Училищното обучение осигурява условия за усвояването на книжовния български език.

3. Образованието в държавните и общински училища е безплатно. Учениците не заплащат такси за училищно обучение и ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

4. Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

5. Гражданите ползват правото си на образование в системата на народната просвета независимо от своята възраст.

6. Гражданите нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в държавните, общинските и частните училища.

7. Образованието е светско. Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.

8. В светските училища религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. Обучението по учебния предмет „религия” се извършва съгласно инструкция, издадена от министъра на образованието и науката.

9. Системата на народната просвета осигурява образование според Държавни образователни изисквания (ДОИ).

ДОИ определят равнищата на необходимата общообразователна и професионална подготовка и създават условия за:

 • изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;
 • задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и придобиване на широка обща култура;
 • усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката;

10. Държавните образователни изисквания се отнасят до:

 • предучилищното възпитание и подготовка, степента на образование, общообразователния минимум и учебния план; учебното съдържание;
 • усвояването на книжовния български език;
 • системата за оценяване;
 • обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;
 • учебниците и учебните помагала; документите за системата на народната просвета;
 • извънкласната и извънучилищната дейност;
 • учителската правоспособност и квалификация;
 • материално-техническата база;
 • здравното обслужване, библиотечно обслужване, безопасните условия на възпитание, обучение и труд и др.

11. Училищното образование осигурява обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество.

12. Училищното образование според степента е основно и средно, а според съдържанието на подготовката е неспециализирано и професионално.

13. Неспециализираното образование осигурява усвояването на образователния минимум и, при възможност, профилирана подготовка съгласно държавните образователни изисквания.

14. Основното образование се осъществява на два етапа: начален - от I до IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас включително. Свидетелство за основно образование се получава след завършен VIII клас (общообразователен) или след завършен IX клас (профилиран, с прием след след завършен VII клас) и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

15. Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап, и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

Учениците завършили 12.клас, но не положили успешно ДЗИ, получават

Удостоверение за завършен 12.клас.

16. Формите и организацията на обучение (приети с Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 10/02.09.2016 г.) са:

- дневна, индивидуална, самостоятелна, като последните две са за ученици със заболяване, непозволяващо посещаване на редовни учебни занятия;

- организацията на обучение: целодневна – за учениците в:

 • I клас – от учебната 2010/2011 г.;
 • II клас – от учебната 2011/2012 г.;
 • III клас – от учебната 2012/2013 г.;
 • IV клас – от учебната 2013/2014 г.
 • полудневна – до обяд – за учениците от V до XII клас.

17. Държавата осигурява целодневна форма на обучение за учениците от І до ІV клас със ПМС 186/ 07.09.2010 година.

18. В 118 СУ от 2010 г. е въведена ученическа униформа.

 

Ученици

Настоящият училищен правилник урежда правата, задълженията и наказанията на учениците, съобразени със ЗНП, ЗПУО и решението на Педагогическия съвет към 118 СУ.

Съгласно чл. 7 от ЗНП, училищното обучение на ученици до 16-годишна възраст е задължително.

Съгласно чл. 47 и чл.48 от ЗНП родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в училищата за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 50 до 250 лв. Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответния орган на район „Младост”, като наказателните постановления се издават от кмета на района.

Ученици имат правo да получават стипендия след завършено основно образование, съгласно ПМС 33/15.02.2013 г.

Ученици нямат право или им се спира стипендията при следните условия /съгласно ПС 10/02.09.2016 г.:

1. Когато повтарят учебната година поради слаб успех.

2. Прекъснали са обучението си.

В началото на учебната година всички ученици от горен курс се запознават срещу подпис за условията и реда за получаване на стипендии.

 I. Съгласно ЗПУО, ученикът има следните задължения:

1. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.

2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение.

3. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.

 • В 118 СУ е въведена ученическа униформа.
 • Всички ученици са длъжни да спазват следните правила:
  • да нямат видим пиърсинг по лицето и тялото;
  • да нямат татуировки на видими места.
  • момчетата с дълги коси, да ги връзват на опашка.
  • момичетата да носят прилична дължина на полите и прилични деколтета.
  • на момичетата не е позволено да идват силно гримирани в училище.

4. Да не напуска сградата на училището до голямото междучасие.

5. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.

6. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

7. Да не ползва мобилен телефон, слушалки и други технически и електронни средства по време на час.

8. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

9. Да се отнася коректно към учителите и с необходимото уважение.

10. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

11. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. При констатирани нарушения от страна на ученика, лично той или родителите му отстраняват нанесените поражения или заплаща счупените пособия.

12. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора.

13. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

14. Да идва 15 мин. преди започване на учебните занятия, да изпълнява учебните си задължения, да бъде подготвен по учебния материал и да носи необходимите за часа учебни пособия.

15. След биене на звънеца да заеме мястото си в съответния кабинет.

16. В часовете по физическо възпитание и спорт да бъде по спортно облекло, а освободените ученици да присъстват в часовете.

17. Да спазва училищния правилник, нормите на поведение и законите на страната.

18. Да присъства на всички мероприятия съгласно календарния план на училището.

19. Да спазва инструктажа за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

20. Да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

 

ІІ. Съгласно ЗПУО, ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. При представяне на медицинска бележка, издадена от личния лекар и подписана от родител или документ от спортния клуб, в който членува, също подписана от родител.

2. Ученик може да отсъства по уважителни домашни причини /които не са болнични за ученика/ до три дни, като родителят лично уведомява класния ръководител за причините.

3. Ученик може да отсъства до 7 дни в една учебна година, с разрешение от директора въз основа на писмена молба от родител.

4. Броят на отсъствията по уважителни причини на ученици със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

 

ІII. Съгласно ЗПУО, отсъствие на ученик без уважителни причини:

1. Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

2. Закъснения до 15 минути за един учебен час без уважителни причини, се счита за 1/3 неизвинено отсъствие.

3. На основание ЗПУО ученик, който има отсъствия повече от 20% от общия брой на часовете по даден учебен предмет от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, по предложение на преподавателя, може да приключи срока с полагане на изпит по съответния предмет, с решение на Педагогическия съвет и заповед на директора. За допуснатите отсъствия класният ръководител писмено уведомява родителя или настойника на ученика. Броят на отсъствията на ученика се отбелязват в дневника на класа и веднъж месечно се вписват в ученическата книжка.

 

IV. Съгласно ЗПУО:

1. В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика на всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в равитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

2. При завършване на основно и на средно образование, класният ръководител изготвя характеристика за завършена образователна степен, в която отразява развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

3. Характеристиката се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

 

 

Родители

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

1. Родителите имат следните права:

 • периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
 • да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да участват в родителските срещи;
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
 • да участват в училищното настоятелство;
 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

Родителите задължително се запознават срещу подпис с:

 • Правилник на училището;
 • Правилник за пропускателния режим;
 • Правилник за безопасни условия на обучение, инструктажи;
 • График на родителските срещи;
 • График на консултациите;
 • График на педагогическите съвети.

2. Родителите имат следните задължения:

 • да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 • да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 • редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора
 • задължително да присъстват на родителските срещи.

РОДИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПОКАЗВА ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА 118 СУ.